Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėnios proga

gavenios„Per dykumą Dievas veda mus į laisvę“

Brangūs broliai ir seserys! 

Kai mūsų Dievas apsireiškia, jis skelbia laisvę: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų“ (Iš 20, 2). Taip prasideda Mozei ant Sinajaus kalno duotas Dekalogas. Žmonės puikiai supranta, apie kokį egzodą Dievas kalba: vergovės patirtis vis dar įspausta jų kūne. Tauta dykumoje gauna Dešimt žodžių kaip kelią į laisvę. Mes juos vadiname „įsakymais“, pabrėždami stiprią meilę, kuria Dievas ugdo savo tautą. Tai iš tiesų galingas kvietimas į laisvę. Jis nesibaigia vienu įvykiu, nes bręsta kelionėje. Kaip Izraelis dykumoje vis dar nešiojasi savyje Egiptą – dažnai ilgėdamasis praeities ir murmėdamas prieš Dangų bei Mozę, – taip ir šiandien Dievo tauta savyje nešiojasi slegiančius pančius, kuriuos turi apsispręsti palikti. Tai suvokiame, kai netenkame vilties ir klaidžiojame per gyvenimą kaip po apleistą dykvietę, neturėdami bendrai siekiamo kelionės tikslo – Pažado žemės, į kurią galėtume veržtis. Gavėnia yra malonės metas, kai dykuma vėl tampa, kaip skelbia pranašas Ozėjas, pirmosios meilės vieta (plg. Oz 2, 16–17). Dievas ugdo savo tautą, kad ji išeitų iš vergijos ir patirtų perėjimą iš mirties į gyvenimą. Kaip jaunikis jis iš naujo patraukia mus prie savęs ir šnabžda meilės žodžius mūsų širdims.

Popiežius: rūstumas yra rimta yda, bet reikia ir švento pasipiktinimo

rustumasTęsdamas pastarųjų savaičių bendrųjų audiencijų katechezių ciklą, skirtą dorybėms ir ydoms, šį trečiadienį popiežius Pranciškus kalbėjo apie rūstumą, kuris gadina žmonių tarpusavio santykius, yra socialinės nesantaikos ir netgi karų priežastis. Vis dėlto, kai kuriais atvejais galima kalbėti ir pozityvų rūstumą – apie šventą pasipiktinimą kaip reakciją į neteisybę.

Pranašiškas šv. Jono Bosko sapnas

boskoSausio 31 dieną Bažnyčios liturginiame kalendoriuje yra minimas vienas iš žinomiausių naujųjų laikų šventųjų – kunigas Jonas Boskas, Šv. Pranciškaus Salezo draugijų (saleziečių) ir Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų steigėjas, jaunimo apaštalas ir globėjas.

Vatikano dikasterijos sekretorė: „Bažnyčiai reikia moterų“

moteruNorint, kad taika pasaulyje sudygtų ir augtų, reikalinga esminė matrica: sveiki vyro ir moters santykiai. Tuo įsitikinusi naujoji Vatikano Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų dikasterijos sekretorė s. Simona Brambilla.

Iš Mozambiko į Romos kuriją – s. Simona Brambilla, Paguodos seserų kongregacijos misionierė, popiežiaus Pranciškaus paskirta Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų dikasterijos sekretore, dalijasi mintimis apie naująją tarnystę.

Konstantinopolio stačiatikių bendruomenė kreipėsi į ministeriją dėl teisinio pripažinimo

staciatikiaiKonstantinopolio stačiatikių bendruomenė Lietuvoje šią savaitę kreipėsi į Teisingumo ministeriją dėl teisinio pripažinimo, kuris vėliau leistų gauti valstybės finansavimą.

Sausio pradžioje į Lietuvą atvykus egzarchato vadovui kunigui iš Estijos Justinusui Kiviloo (Justinusui Kivilui), šalyje baigta kurti Konstantinopolio patriarchato bažnytinė struktūra.

Popiežius paskelbė Maldos metus

popieziusvatocanmediaSekmadienį po „Viešpaties angelo“ maldos popiežius pranešė apie jau nuo šios dienos pradedamus Maldos metus, kuriais Bažnyčia rengsis artėjančiam 2025 m. jubiliejui.

Sausio 18 d. prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė

Kaip kasmet, sausio 18–25 dienomis minima maldos už krikščionių vienybę savaitė – daugiau kaip šimto meto istoriją turinti ekumeninė iniciatyva, prie kurios gana anksti prisijungė ir Katalikų Bažnyčia.

Nuo 1968 m. Pasaulinės Bažnyčių tarybos Tikėjimo ir konstitucijos komisija kartu su už ekumeninius ryšius atsakinga Šventojo Sosto žinyba (dabar – Krikščionių vienybės skatinimo dikasterija) nustato bendrą maldos savaitės temą ir paveda parengti bendrus apmąstymų ir maldos tekstus. Šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitės tema – Evangelijos pagal Luką eilutę, kuri kartoja Dievo ir artimo meilės įsakymą: Mylėk Viešpatį, savo Dievą... ir mylėk savo artimą kaip save patį (plg. Lk 10, 27). Tekstus šių metų maldos savaitei parengė Burkina Faso krikščionių grupė, kuriai talkino toje šalyje gyvenantys Chemin Neuf  tarptautinės katalikų bendruomenės nariai.

2023 m. nužudyta 20 sielovadininkų

bazkryzius„Fides“ paskelbė tikinčiųjų sąrašą, kurie 2023 m. tikėjimą paliudijo savo gyvybės kaina.

Los Andželo vyskupas augziliaras Davidas O‘Connellis – tarp dvidešimties pastoraciją vykdžiusių asmenų, nužudytų 2023 m. Vasario mėnesį 18 d. vyskupą nušovė jo namų tvarkytojos vyras.

Kristaus Krikšto sekmadienis

kristauskrikstasJonas Krikštytojas skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane, – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“. (Mk 1, 7-11)

Konstantinopolio patriarchatas baigia kurti bažnytinę struktūrą Lietuvoje

patriarchasKonstantinopolio patriarchatas šią savaitę baigs kurti stačiatikių bažnytinę struktūrą Lietuvoje – egzarchatą, trečiadienį pranešė vienas iš jo dvasininkų.

Struktūra pagal kononinę teisę įsikurs į Lietuvą atvykus egzarchato vadovui kunigui iš Estijos Justinusui Kiviloo (Justinusui Kivilui), teigia kunigas Gintaras Sungaila.

„Su jo atvykimu bus baigta formuoti bažnytinė struktūra Lietuvoje“, – BNS sakė G. Sungaila.

Ukrainos vyskupas: iš kur tikėtis pagalbos, jei nei iš Dievo?

pagalbosPer Kalėdų ir Naujųjų Metų šventes Rusija surengė labai intensyvias oro atakas prieš Ukrainos miestus. Pastarosiomis dienomis, o ypač per gruodžio 29 d. masinius apšaudymus, nukentėjo šimtai civilių objektų, žuvo penkios dešimtys žmonių. Daugiausia civilių gyventojų aukų buvo Kyjive.

Nuo kada švenčiame Kalėdas?

kaledoPirmuosius tris krikščionybės amžius Kalėdos nebuvo švenčiamos. Jėzaus gimimo aplinkybės nebuvo pernelyg sureikšmintos, o visas dėmesys buvo skiriamas esminiam faktui – Kristus prisikėlimui, švenčiamam per Velykas ir kiekvienoje Eucharistijos aukoje.

Popiežius: gėris auga be triukšmo

gerisPopiežius palinkėjo Romos kurijos ir Vatikano darbuotojams bei jų šeimoms atverti širdis kalėdiniam džiaugsmui, nes Viešpats ateina į mūsų tarpą. „Žvelgdami į prakartėlę galime įsivaizduoti Marijos ir Juozapo rūpinimąsi gimusiu Kūdikėliu, jautrų jo gimimo išgyvenimą“, – sakė Pranciškus ketvirtadienio, gruodžio 21 d., audiencijoje visiems Vatikane ir Romos kurijos institucijose tarnaujantiems vyrams ir moterims.

Palaiminimas – neužtrenktos durys, galimybė, pradžia

baznyciaafbŠventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų direktorius Andrea Tornielli paskelbė tekstą, kuriame komentuoja Tikėjimo mokymo dikasterijos deklaraciją „Fiducia supplicans“ dėl palaiminimų pastoracinės reikšmės. Pasak jo, kalbat apie šį dokumentą, reikia atsiminti esminį žmogaus tikėjimo ir santykio su Kristumi bruožą – malonės veikimo pirmumą.

„Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia“, – sako Jėzus.  Perfrazuodamas šiuos žodžius šv. Augustinas tvirtino: „Nemo venit nisi tractus“ – niekas neateina pas Jėzų, jei jis jo į save nepatraukia. Tai ta pati trauka, apie kurią kalbėjo ir Benediktas XVI, primindamas, kad tikėjimo plitimo ištakose visada yra malonės veikimas.

Konstantinopolio patriarchatui pavaldūs stačiatikiai Kalėdas švęs gruodžio 25-ąją

stac

Konstantinopolio patriarchatui pavaldūs stačiatikiai Kalėdas švęs ne pagal senąjį, o pagal naująjį kalendorių – gruodžio 25-ąją.

Siekdama atsiriboti nuo Rusijos kiek anksčiau šįmet tokį patį sprendimą priėmė ir Ukraina, kurios daugumą tikinčiųjų sudaro ortodoksai. Pagal senąjį kalendorių, Kalėdos švenčiamos sausio 7-ąją.

Kaip BNS trečiadienį sakė kunigas Gintaras Sungaila, šiuo sprendimu siekiama „patogiau gyventi Lietuvoje ir harmonijoje su dauguma Europos bei Vakarų pasaulio krikščionių ortodoksų“.

Popiežius: prakartėlė teprimena Šventosios Žemės kančias

popiez„Kaip galima numatyti, šių metų Kalėdos Betliejuje ir visoje Jėzaus gimimo žemėje bus išgyvenamos su skausmu, po gedulo ženklu, be piligrimų ir be švenčių. Per ateinančias šventes nepalikime jų vienų, lydėkime malda ir konkrečiais darbais“, – paragino šeštadienį popiežius per susitikimą su „Gyvosios prakartėlės“ iniciatyvos dalyviais iš visos Italijos.

Pranciškus vylėsi, jog gyvosios prakartėlės procesija į Didžiąją Švč. M. Marijos baziliką Maria Maggiore Romoje šeštadienio, gruodžio 16–osios popietę, visiems primins, kad Betliejaus kančios yra atvira žaizda Artimųjų Rytų regionui ir visam pasauliui.  

Popiežiaus interviu Meksikos televizijai: „Senatvė neateina viena“

meksikosPranciškus nesvarsto galimybės trauktis iš popiežiaus tarnystės, tačiau meldžia Viešpatį, „kad ištartų „Gana!“, bet kuriuo momentu, tada, kai jis to panorės“. Mintimis apie mirtį, laidojimą ir kitų metų planus popiežius dalijosi Meksikos televizijos N+ gruodžio 12 d. transliacijoje. Su popiežiumi kalbėjosi žurnalistė Valentina Alazraki, ilgametė korespondentė Vatikane.

Popiežius kreipėsi į krikščionis darbininkus

darbinGruodžio 13 dieną popiežius Pranciškus pasidalijo keliomis mintimis jam brangia tema – apie darbą, kuris nėra vien būdas užsidirbti algą, bet ir savęs realizavimo bei dalyvavimo visuomenės gyvenime kelias. Sveikindamas Italijos krikščionių darbininkų asociacijos (ACLI) narius, ypač jaunus, dalyvaujančius konferencijoje apie darbą, popiežius pasitelkė statybos aikštelės įvaizdį.

Krikščioniškos vertybės ir Europarlamento rinkimai

manuelis„Kaip krikščionys norime kartu apmąstyti krikščioniškų vertybių vaidmenį Europos dabarčiai ir ateičiai artėjant Europos Parlamento rinkimams. Neabejotina, kad krikščionių tikėjimas motyvavo bendros Europos projektą nuo pat jo pradžios ir yra pašauktas tai daryti toliau per jos institucijose dirbančių krikščionių įsipareigojimą“, – sako Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) generalinis sekretorius kun. Manuelis Barriosas Prieto.

Tikėjimo mokymo dikasterijos paaiškinimas dėl mirusiųjų pelenų

kapaiTikėjimo mokymo dikasterija atsakė į Bolonijos arkivyskupo kardinolo Matteo Zuppi pateiktus du klausimus, susijusius su kremuojamų mirusiųjų pelenų saugojimu.

Kardinolas klausė, ar, nepažeidžiant kanonų teisės kodekso draudimo išbarstyti mirusiojo pelenus, galima įsteigti apibrėžtą ir nuolatinę vietą, kurioje kartu (kaip bendrame kape) būtų kaupiami ir saugomi pakrikštytų mirusiųjų pelenai. Taip pat ar galima leisti šeimai dalį mirusio šeimos nario pelenų laikyti mirusiojo istorijai reikšmingoje vietoje?

Pranciškaus kunigystės sukaktis

popieziusvatocanmediaGruodžio 13 d., sukanka popiežiaus Pranciškaus kunigystės šventimų 54-osios metinės. 1969 m. gruodžio 13 d. Jėzaus Draugijos narį Jorge Mario Bergoglio kunigu įšventino Kordobos (Argentina) arkivyskupas Ramonas Jose Castellano.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode