„Jievaro“ pagrindinė – 60-uosius metus skaičiuojanti Mažeikių mokykla

Liepos mėnesį žvalgomės po Mažeikių „Jievaro“ pagrindinę mokyklą. Tai Mažeikių specialioji mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio ir papildomo specialiojo ugdymo programas lietuvių kalba judesio ir padėties sutrikimų bei intelekto sutrikimų turintiesiems vaikams. Ši mokykla veikia nuo 1961 m.

 

Istorija

Mokyklos-internato pastatas atiduotas eksploatacijai 1960 m. pab. Mokslas prasidėjo 1961 m. vasario 1 d. Buvo sukomplektuotos aštuonios klasės, mokėsi 222 mokiniai, dirbo 13 mokytojų. Tuo metu joje mokėsi našlaičiai ir atokiau nuo miesto gyvenantys vaikai. Mokyklai vadovavo Vaclovas Sakavičius, jo pavaduotoju ūkio reikalams dirbo Vytautas Valadkevičius, buhalteris Vytautas Radžius, sandėlininkas Zenonas Kesminas. Pirmieji mokytojai: Ona ir Romas Žukai, Ona ir Vaclovas Sakavičiai, Teresė ir Antanas Šiuipiai, Birutė Šiuipienė, Genovaitė Moleškienė, Augustinas Liaugminas, Stasys Macys, Stasė Karečkienė, Vilhelmina Radžienė, Janina Meliukštienė, Elvyra Motūzienė, Valerija Juozapavičienė, Juozefa Reivytienė. Pedagogams vadovavo mokymo dalies vedėja Kazimiera Jundulaitė, vyr. auklėtojai buvo Danutė Kiaušaitė-Grigaliūnienė ir Juozas Nagius.

1963/1964 m.m. mokykla turėjo visas vienuolika klasių, kuriose mokėsi 345 mokiniai. 1964 m. išleista pirmoji abiturientų laida (24 auklėtiniai). Iš pirmosios laidos 16 abiturientų baigė įvairias aukštąsias mokyklas: tai medikė Genė Brazdauskaitė, diplomantas Zigmas Bertašius ir kt. 1965 m. Regina Garbenytė mokyklą baigė sidabro, 1966 m. Jonas Tamulionis - aukso medaliu. Šioje mokykloje taip pat mokėsi dailininkas Adulis Medžiūnas, lakūnas Antanas Narbutas, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Aleksas Bružas, olimpietė Kazimiera Strolienė ir kt. Iš viso iki 1974 m. mokyklą baigė 250 mokinių, iki 1981 m. išleista 18 abiturientų laidų. Mokykloje dirbo auklėtojai Ona Žukienė, Elvyra Motuzienė, Zita Adakauskienė, Jadvyga Smilgienė, Birutė Meižienė, Teresė Šiuipienė, Valerija Juozapavičienė, Antanas Šiuipys, mokytojai Jonas Venskavičius, Bena Dirkienė, Marija Krolienė.

Nuo 1971 m. iki 1994 m. mokyklai vadovavo Juozefa Reivytienė, mokymo dalies vedėja dirbo Stefa Tomkevičienė, vėliau direktoriaus pavaduotoja tapo Birutė Rimkienė, auklėtojoms vadovavo Ona Sakavičienė, Valerija Juozapavičienė ir Valentinas Semčenko. Lietuvių kalbą ir literatūrą dėstė Gražina Lungienė, matematiką Algirdas Butkevičius, užklasinei veiklai vadovavo šokių vadovė Eugenija Dargienė, mergaičių ansambliui, kuris dalyvavo Dainų dainelės konkurse, vadovavo Jonas Pocius. Mokykla užmezgė ryšius ir aktyviai bendradarbiavo su Latvijos ir Estijos mokyklomis – internatais.

Pasikeitus susisiekimui tarp miesto ir kaimo vietovių, vis didėjant mokesčiui už mokslą, mokinių skaičius mokykloje-internate pradėjo mažėti, todėl nuspręsta Švietimo ministerijos prašyti, kad būtų galima atidaryti pagalbines klases sutrikusio intelekto vaikams,o po to perorganizuoti mokymo įstaigą į pagalbinę mokyklą. 1981 m. mokykla pervadinta į Mažeikių pagalbinę internatinę ir tapo devynmete. 1981-1982 m.m. 1-5 specialiosiose klasėse mokėsi 112 mokinių ir 5-8 bendrojo lavinimo mokyklos klasėse 113 mokinių. Vėliau čia mokėsi tik specialiųjų poreikių turintys vaikai. Veikė net 18 būrelių; daugiausia meno saviveiklos bei darbinio profilio. 1991 m. buvo įkurtos pirmosios lavinimo klasės vidutinio intelekto sutrikimo vaikams.

Nuo 1994 m. įstaigai pradėjo vadovauti Valentinas Semčenko, direktoriaus pavaduotoja udymui paskirta Edita Buračienė, o auklėtojų vadove - Danutė Komovienė.

Nuo 1993 m. mokykla pavadinta Mažeikių specialiąja internatine mokykla. 1997-06-18 pasikeičia steigėjas. Juo tapo Telšių apskrities Viršininko administracija, o nuo 2005-10-11 mokykla pervadinta į Mažeikių specialiąją mokyklą. Nuo 2010 m. liepos 1 d. steigėju vėl tapo Mažeikių rajono savivaldybė.

Mokykloje mokėsi Rimantas Žiauga, Vyriausybės atstovas Telšių apskrityje Algimantas Čepys, lietuvių kalbos mokytoja Virginija Stonytė (mokyklą baigė 1978 m.).

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. tapo Mažeikių „Jievaro" pagrindinė mokykla.

Parengė Ernesta ŠNEIDERAITYTĖ

Parengta pagal mke.lt

Nuotrauka iš mokyklos archyvo

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode